Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego

Sieradz, ul. Armii Krajowej 7